Knihovní řád

Místní knihovny ve Mšeném - lázních V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny ve Mšeném - lázních, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 125/02, ze dne 21.10. 2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 S. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona. Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby 1 Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to a) výpůjční služby b) meziknihovní služby c) informační služby: ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, cb) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru, cc) přístup na internet, pokud je jím knihovna vybavena. Veškeré placené služby jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb Čl. 3 Registrace uživatele 1 Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.2 Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. 3 Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny 1 Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.2 Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.3 Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi. Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky(pokud je jí knihovna vybavena)
1 Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. 2 Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. 3 Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 4 Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.5 Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon). III. Výpůjční řád Čl. 6 Zpřístupňované knihovní dokumenty
1 Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.2 Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR. Čl. 7 Rozhodnutí o půjčování
1 Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů: a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození, b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny, c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.). d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny. Čl. 8 Postupy při půjčování 1 Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, a případně ohlásit všechny závady.2 Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu. Čl. 9 Výpůjční lhůty
1 Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc pro knihy, 1 týden pro periodika. Výpůjční lhůta může být prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.2 Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Čl. 10 Vracení vypůjčeného dokumentu
1 Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.2 Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Čl. 11 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu 1 Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.2 Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.3 Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.4 Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.5 Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.6 Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu Čl. 12 Ztráty a náhrady
1 Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.2 O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu . Finanční náhradu stanovuje knihovna. 3 Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.4 Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. Čl. 13 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu 1 Poplatek z prodlení: - povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.2 Vymáhání nevrácených výpůjček: - knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů (ústní i písemnou formou). Po bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu), následuje vymáhání právní cestou .3 Ztráta průkazu uživatele: - za vystavení duplikátu průkazu uživatele účtuje knihovna manipulační
poplatek.
Čl. 14 Náhrada všeobecných škod

1 Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.").2 Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. V. Závěrečná ustanovení 1 Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.2 Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.3 Ruší se Knihovní řád ze dne 21. 10. 20024 Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou. VI. Přílohy Knihovního řádu
1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Mšené-lázně
2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny v Mšené-lázně
dne 1. 6. 2018
Příloha 1.

Ceník placených služeb a poplatků. Registrační poplatek
Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši
Zdarma......... za kalendářní rok - děti do 15 let
Zdarma......... za kalendářní rok - dospělí čtenáři a mládež od 15 let
Od poplatku jsou osvobozeni čtenáři starší 70 let.

II. Sankční poplatky
a) Ztráta čtenářského průkazu
- za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo prodloužené) se účtuje:
manipulační poplatek 20,-Kč

b) Poplatek z prodlení - vymáhání nevrácených výpůjček
- jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, vymáhá knihovna jeho vrácení upomínkami. Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.
Výše poplatku je stanovena smluvně za každou jednotlivou knihu nebo periodikum:
1. upomínka bez odeslání 2,-Kč
2. upomínka 6,-Kč
3. upomínka cestou zřizovatele 10,-Kč

c) Náhrada všeobecných škod
- čtenář je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5. 11. 1991, § 442, odst. 2)
- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:
1/ uvedení do původního stavu
2/ dodání kopie (ztraceného, zničeného) díla
3/ dodání jiného vydání díla
4/ finanční náhrada (cena díla podle cen na trhu v době ztráty)
- mimo vlastní náhradu (jakýmkoliv způsobem 1/ až 4/) se vybírá manipulační poplatek:
50,Kč-/kus - u knih
10,-Kč/kus - u periodik

Další služby - Tisk

za list papíru A4 2,-Kč
A4 černobílé 2,-Kč

A4 barevně 3,-Kč
A4 fotografie 5,-Kč

Tento ceník vstupuje v platnost dne 1. 6. 2018 Příloha 2.
Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Mšené-lázně Poučení o ochraně osobních údajů
Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu ...)
Nepovinné kontaktní údaje: (doručovací adresa, e-mail, telefon...)
Služební údaje: ( číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání...)
Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
Další údaje (údaj o ZTP...)
Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15let.
Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.
Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.
Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.
Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Doba uchování osobních údajů
Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a (jeden rok) poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace . Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu (obce).
Zabezpečení osobních údajů
Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi (pokud je to možné, specifikovat). Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.
Další informace
Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.
Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:
Tel.: 723 079 196
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!